var arrs= arr.flat([depth]);// depth 可选:指定要提取嵌套数组的结构深度,默认值为 1。

flat() 方法会按照一个可指定的深度递归遍历数组,并将所有元素与遍历到的子数组中的元素合并为一个新数组返回——拍扁数组,降维。

const list = [1, 2, [3, 4, [5, 6]]];
list.flat(Infinity); // [1, 2, 3, 4, 5, 6]