reverse() 方法将数组中元素的位置颠倒,并返回该数组。数组的第一个元素会变成最后一个,数组的最后一个元素变成第一个。该方法会改变原数组。

const list = [1, 2, 3, 4, 5];
list.reverse(); // [5, 4, 3, 2, 1]
list; // [5, 4, 3, 2, 1]